ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Metylotransferazy argininy (PRMT) są rodziną enzymów epigenetycznych katalizujących przeniesienie grupy metylowej z S-adenozylometioniny na resztę argininy w ogonach histonowych lub białkach niehistonowych. Wśród rodziny PRMT wyróżnia się 9 enzymów nazwanych zgodnie z numeracją PRMT1 – PRMT9. Ze względu na przebieg katalizowanej reakcji metylotransferazy argininy zostały podzielone na 3 klasy: I, II oraz III. Pierwszy etap reakcji we wszystkich klasach przebiega w ten sam sposób i polega na wytworzeniu monometyloargininy. Kolejny etap metylacji przebiega odrębnie dla każdej klasy enzymów: PRMT I katalizuje powstanie asymetrycznie dimetylowanej argininy, PRMT II prowadzi do wytworzenia symetrycznie dimetylowanej argininy, natomiast PRMT III umożliwia jedynie powstanie monometyloargininy. Zjawisko metylacji na resztach argininy ogonów histonowych prowadzi do zmiany architektury chromatyny, kontrolując w ten sposób jej aktywność transkrypcyjną. Metylotransferazy argininy regulują wiele procesów komórkowych, w tym: wzrost, proliferację i różnicowanie komórek; transkrypcję; naprawę uszkodzeń DNA; przetwarzanie RNA, transdukcję sygnału; modulują funkcjonowanie układu odpornościowego oraz umożliwiają utrzymanie homeostazy glukozy. Niestety dysregulacja poziomu metylotransferaz argininy może prowadzić do powstania nieprawidłowych wzorców metylacji. Konsekwencją tego zjawiska jest nieprawidłowe funkcjonowanie ważnych szlaków sygnalizacyjnych w komórce, prowadzące do rozwoju chorób przewlekłych. W niniejszej pracy udowodniliśmy, iż nieprawidłowy poziom metylotransferaz argininy sprzyja wystąpieniu: cukrzycy, chorób układu sercowo-naczyniowego, astmy oskrzelowej oraz licznych nowotworów złośliwych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki