ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Mięśniowe komórki satelitarne (mSC) to heterogenna populacja progenitorowych i macierzystych komórek mięśni szkieletowych, które są odpowiedzialne za regenerację tej tkanki. Obecne są na obrzeżach dojrzałych włókien mięśniowych i pozostają w stanie wyciszonym, ulegając aktywacji po urazie i przekształcając się w aktywnie proliferujące mioblasty. Część z nich w procesie samoodnowy powraca do stanu wyciszenia, odbudowując populację nieaktywnych mSC, a część w procesie różnicowania przekształca się w dojrzałe komórki tkanki mięśniowej. Procesy te są ściśle regulowane przez sekwencyjną ekspresję mięśniowych czynników regulatorowych (MRF), grupę mięśniowo- specyficznych microRNA (tzw. miomirów) oraz przez zewnątrzkomórkowe czynniki wzrostowe. Zaburzenia w funkcjonowaniu mSC występują w schorzeniach degeneracyjnych tkanki mięśniowej (np. dystrofiach mięśniowych) oraz w trudno gojących się ranach (np. w zespole stopy cukrzycowej). Choć udowodniono możliwość wykorzystania transplantowanych mSC do poprawy regeneracji tkanki mięśniowej, to ze względu niską przeżywalność i różnicowanie komórek po przeszczepie terapie te pozostają w fazie eksperymentalnej. W prezentowanej pracy przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczącej regulacji różnicowania mSC oraz mioblastów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki