ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Reaktywne formy tlenu (RFT) i azotu (RFA) są wytwarzane w komórkach roślin jako produkty uboczne metabolizmu tlenowego i azotowego, a do ich wzmożonej syntezy dochodzi w odpowiedzi na działanie różnego rodzaju stresów. Wyniki badań prowadzonych nad funkcją RFT i RFA w komórkach dostarczają coraz więcej danych, które powodują, że poza ich szkodliwym oddziaływaniem, coraz częściej dostrzegana jest ich pozytywna rola jako wtórnych przekaźników biorących udział w kontroli i regulacji wielu procesów fizjologicznych. Z przekazywaniem sygnału, w którym zaangażowany jest tlenek azotu (NO) i RFT związana jest nie tylko dobrze udokumentowana aktywacja cyklazy guanylanowej, ale także potranslacyjne modyfikacje białek. RFT i RFA powodują modyfikacje struktury i funkcji białek przez utlenienie, nitrację bądź nitrozylację niektórych reszt aminokwasowych. Ostatnio szczególnie wiele uwagi poświęca się modyfikacjom reszt cysteiny w procesie S-nitrozylacji. Uważa się, że S-nitrozotiole, w tym głównie niskocząsteczkowy S-nitrozoglutation (GSNO), mogą być formami magazynowania NO oraz jego transporterami na dalsze odległości, a także ważnym elementem szlaków sygnałowych w odpowiedzi komórek roślin na atak patogenów. Podobnie do nitrozylacji, konformację białka może zmieniać nitrowanie reszt tyrozyny, co prowadzi do modulacji struktury i zmiany aktywności katalitycznej białka. Modyfikacje białek, pod wpływem działania RFT i RFA, powodujące ich aktywację lub unieczynnienie odgrywają ważną rolę w różnych procesach biologicznych, np. w reakcji na stres oraz programowanej śmierci komórki.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki