ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Obecność mutacji BRAF jest jednym ze zjawisk odpowiedzialnych za kancerogenezę. Szczególnie często występuje w czerniaku, ale również wykrywa się ją w raku brodawkowatym tarczycy, białaczce włochatokomórkowej oraz histiocytozie z komórek Langerhansa. Występowanie mutacji prowadzi do podwyższonej aktywności kinazy BRAF w szlaku MAPK w komórkach nowotworowych. Terapie celowane polegają na aplikacji pacjentowi inhibitorów kinazy BRAF i wydają się być skuteczne. Jednakże istotnym problemem monoterapii tymi związkami jest częste występowanie wznów u pacjentów już po pierwszym roku od rozpoczęcia leczenia. Zjawisko to wynika z występowania oporności na leczenie inhibitorami szlaku MAPK. Opisane powyżej zjawisko jest niezwykle istotne dla rokowania pacjentów z guzami wykazującymi mutacje BRAF. Oporność na inhibitory BRAF dzieli się na pierwotną oraz na wtórną tj. nabytą w trakcie leczenia tymi lekami. Problem jest dodatkowo skomplikowany ze względu na niejednorodny charakter oraz heterogenne przyczyny wystąpienia owego problemu. Ponadto, wiedza na temat oporności wciąż się rozwija z powodu pojawiających się stale nowych odkryć dotyczących mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za aktywność inhibitorów BRAF. Można zauważyć, że aktywacja alternatywnych szlaków jest dominującą przyczyną wystąpienia oporności. Oporność tą można podzielić ją pod kątem molekularnym na uwarunkowaną genetycznie lub fenotypowo. Do ważniejszych czynników genetycznych prowadzących do oporności należą mutacje prowadzące do modyfikacji białek szlaków MAPK oraz PI3K/PTEN. Znaczące są także modyfikacje epigenetyczne oraz genomowe. Oporność uwarunkowana fenotypowo może być związana z obecnością komórek wykazujących podwyższoną aktywność CRAF, alternatywnego splicingu BRAF czy amplifikacji genu MITF. W artykule opisano informacje uwzględniają aktualne doniesienia o doświadczalnych jak i klinicznych możliwościach przełamywania lekooporności w przypadku wystąpienia odporności na inhibitory szlaku MAPK. Molekularne podstawy opisanego zjawiska nie są wciąż całkowicie poznane, stąd konieczność rozwiązania tego problem.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki