ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Cytokininy są hormonami roślinnymi, które stymulują podziały oraz różnicowanie się komórek. W ostatniej dekadzie, genetyczna i molekularna analiza mutantów dostarczyła cenny wkład w poznanie molekularnego mechanizmu działania tej klasy hormonów. W prezentowanej pracy podsumowano rezultaty badań zmierzających do poznania składników oraz zasad percepcji i funkcjonowania szlaku transdukcji sygnału cytokininowego w komórce roślinnej. Do tej pory zidentyfikowano kilka białek wiążących cytokininy: CKI1, CRE1, AHK2/3/4, które najprawdopodobniej pełnią rolę receptorów tych hormonów oraz poznano kodujące je geny. Wspólną cechą receptorów jest to, że białka te mają katalityczną aktywność kinazy histydynowej. Zaproponowany szlak transdukcji sygnału cytokininowego przypomina bakteryjny dwuskładnikowy układ odpowiedzi i opiera się na przenoszeniu grupy fosforanowej pomiędzy białkowymi składnikami. Poznano budowę i funkcję białek AHP, które pośredniczą w przenoszeniu sygnału cytokininowego na teren jądra komórkowego. Stwierdzono, że geny kodujące białka ARR tzw. regulatory odpowiedzi pełnią funkcję genów wczesnej odpowiedzi, których indukcja generuje typowe reakcje komórek roślinnych na cytokininy. Ostatnie postępy w badaniach cyklu komórkowego wskazały, że fitohormony te pełnią kluczową rolę w regulacji cyklu komórkowego, a mechanizm ten opiera się na indukcji ekspresji genu kodującego cyklinę D3. Poznanie, w jaki sposób zachodzi percepcja i przekazywanie sygnału cytokininowego przez komórkę, pozwoli zrozumieć wpływ tych hormonów na procesy biochemiczno-fizjologiczne roślin.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki