ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Powstanie komórek o podwojonej zawartości jądrowego DNA może nastąpić w wyniku przebiegu endomitozy, niekompletnej mitozy błąd endoreduplikacji. Ta ostatnia polega na przeprowadzeniu duplikacji genomu bez wejścia w mitozę. W wiecie zwierząt jest ona najczęściej spotykana u owadów, a u ssaków zachodzi w komórkach trofoblastu. Wielokrotne rundy endoreduplikacji prowadzą do powstania komórek o zawartości 8C, 16C, 32C (itd.) DNA. Aby było to możliwe, muszą zostać ominięte liczne mechanizmy zapobiegające zajściu ponownej replikacji. Zmiany wewnątrz komórki obejmują wszystkie fazy jej cyklu i dotyczą funkcjonowania wielu białek, w tym kompleksu prereplikacyjnego (Cdc6, Cdt1, Mcm2-7, Orc1-6) i Gemininy. W ich regulacji biorą udział kinazy zależne od cyklin (Cdk), odpowiedzialne za przyłączanie reszt fosforanowych oraz kompleksy o właciwościach ligazy ubikwityny (APC, SCF). Natomiast brak aktywności kinazy Cdk1 ułatwia komórce pominięcie mitozy.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki