ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
18
Date of issue: 
Bardzo szerokie potencjalne możliwości zastosowania kriokonserwowanych oocytów w medycynie (leczenie niepłodności małżeńskiej, donacja oocytów itp.), w weterynarii i hodowli zwierząt (rozszerzenie wykorzystania potencjału genetycznego samic), ekologii (tworzenie banków oocytów gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem) czy wreszcie w doświadczalnictwie (np. wykorzystanie oocytów czy cytoplastów przy klonowaniu) ograniczane były do niedawna niską skutecznością metod kriokonserwacji. Metody kriokonserwacji stosowane dość skutecznie wobec oocytów myszy, królika i do pewnego stopnia wobec oocytów ludzkich, okazały się mało przydatne do kriokonserwacji oocytów zwierząt gospodarskich. Szczególnie intensywnym badaniom poddawano przez ostatnie kilkanaście lat oocyty bydła. Jednak bez względu na stosowane środki krioochronne i metody kriokonserwacji (zamrażanie lub witryfikacja) w najlepszym razie tylko kilka procent oocytów tego gatunku rozwijało się po zapłodnieniu in vitro do stadium blastocysty (przy rozwoju oocytów kontrolnych sięgających ostatnio nawet 35–50%). Pomimo więc narodzin kilku cieląt (począwszy od roku 1992 – początkowo wyłącznie w Japonii), trudno było stosowane metody kriokonserwacji oocytów bydła uznawać za skuteczne. Przełom w kriokonserwacji oocytów ssaków przyniosły metody określane jako witryfikacja w próbkach o minimalnej objętości (minimum sample size) lub prościej – jako otwarte metody witryfikacji. Metody te, stosowane już dzisiaj w kilku wariantach, przyniosły zdecydowaną poprawę przeżywalności oocytów i wczesnych zarodków bydła, zarodków świni i chomika, a wreszcie – zaczynają znajdować zastosowanie do kriokonserwacji oocytów i zarodków człowieka.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki