ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Populację komórek macierzystych/progenitorów, mających zdolnoœść do różnicowania się w komórki o charakterze neuronów, astrocytów i oligodendrocytów wyizolowano z frakcji mononuklearnej ludzkiej krwi pępowinowej, pozbawionej komórek hematopoetycznych (CD 34-, CD 45-). Ekspansja tej populacji, poprzez wielokrotne pasażowanie komórek nieprzylegających w obecnośœci EGF, umożliwiła otrzymanie stabilnej, klonogennej linii neuralnych komórek macierzystych z ludzkiej krwi pępowinowej (HUCB-NSC), bez uprzedniej immortalizacji. Opracowano metody pozwalające na utrzymanie w hodowli linii HUCB-NSC na różnych etapach zaawansowania rozwojowego. Ustalono warunki in vitro standaryzowanej hodowli dla HUCB-NSC, w których możemy kierować decyzjami rozwojowymi komórek przy pomocy czynników wzrostowych, mitogenów lub neuromorfogenów. Analiza molekularna (mikromacierze DNA) i immunocytochemiczna komórek niezróżnicowanych HUCB-NSC wskazuje na aktywację szlaków komórkowych WNT, DELTA/NOTCH oraz FGFR1. W obecnoœści dBcAMP HUCB- NSC różnicują się głównie w kierunku neuronalnym (do 80%). W komórkach zróżnicowanych wykazano ekspresję zarówno mRNA, jak i białek receptorowych (dopaminergicznych, gabaergicznych, glutamatergicznych, serotoninergicznych i cholinergicznych) oraz związanych z przekaźŸnictwem synaptycznym. Badania elektrofizjologiczne wykazały obecnoœść w komórkach HUCB-NSC typowych dla neuronów prądów potencjało-zależnych i receptorowych. Udowodniono, że HUCB-NSC jest linią neuralnych komórek macierzystych, zdolną do różnicowania w komórki typowe dla OUN. Jest to pierwsze doniesienie dotycz¹ce otrzymania i różnicowania funkcjonalnego w kierunku neuronalnym, nieimmortalizowanej, somatycznej linii komórek macierzystych.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki