ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Regulacja długości telomerów ma decydujące znaczenie w procesie senescencji komórki, immortalizacji oraz onkogenezie. Zachodzi ona głównie dzięki aktywności telomerazy. Telomeraza jest polimerazą DNA zależną od RNA, specyficzną dla odcinków telomerowych, w której decydujące znaczenie odgrywa katalityczna podjednostka hTERT (odwrotna transkryptaza) niezbędna dla aktywności enzymu. Funkcjonowanie układu telomery-telomeraza zostało przedstawione w większości komórek nowotworowych, komórek macierzystych oraz w limfocytach podczas ich różnicowania i aktywacji. Ocena długości telomerów opierała się dotąd głównie na metodzie Southern blot, zaś badania aktywności telomerazy na metodzie PCR. W ostatnich publikacjach zaprezentowano techniki oparte na metodzie cytometrii przepływowej, umożliwiające ocenę długości telomerów i ekspresji hTERT na poziomie pojedynczej komórki. Oferują one prostą i szybką ocenę, szczególnie użyteczną w szeroko zakrojonych badaniach klinicznych.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki