ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Choroba wieńcowa (ang. Coronary Artery Disease, CAD) jest chorobą niedokrwienną serca i stanowi zespół objawów wywołanych przez niedostateczne zaopatrzenie komórek mięśnia sercowego w tlen oraz substancje odżywcze. U pacjentów z CAD stosuje się ścieżkę postępowania, która jest zazwyczaj kombinacją farmakoterapii oraz leczenia zabiegowego obejmującego przezskórną interwencję wieńcową (ang. Percutaneous Coronary Intervention, PCI), zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego (ang. Coronary Artery Bypass Grafting, CABG) czy rewaskularyzację hybrydową (ang. Hybrid Coronary Revascularization, HCR). CABG, będące podstawową procedurą rewaskularyzacji mięśnia sercowego polega na wszczepieniu pomostu (bypassu) pomiędzy aortą a tętnicą wieńcową. Naczyniami krwionośnymi najczęściej wykorzystywanymi jako pomosty w zabiegach CABG są: tętnica piersiowa wewnętrzna lewa (ang. Left Internal Thoracic Artery, LITA), tętnica piersiowa wewnętrzna prawa (ang. Right Internal Thoracic Artery RITA), tętnica promieniową (ang. Radial Artery, RA) oraz żyła odpiszczelowa (ang. Saphenous Vein, SV). Wybór naczynia krwionośnego, które zostanie wykorzystane podczas zabiegu jest kluczowym czynnikiem decydującym o utrzymaniu długookresowej drożności wszczepionych do krążenia wieńcowego pomostów. Dlatego też niezwykle istotnym jest zdefiniowanie panelu metodologicznego umożliwiającego ocenę kondycji naczynia, co może być istotnym czynnikiem zapobiegającym kolejnej interwencji chirurgicznej. Doskonałym narzędziem umożliwiającym ocenę morfologiczną komponentów komórkowych ściany naczyń krwionośnych są metody histologii klasycznej oraz analizy molekularne (proteomika, transkryptomika) pozwalające na zdefiniowanie stanu funkcjonalnego naczynia krwionośnego.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki