ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
21
Date of issue: 
Ważnym źródłem organów unaczynionych i tkanek do celów transplantologicznych są heparynizowani dawcy narządów (HDN). Stale rosnąca liczba pobrań narządowych oraz potencjalna łatwość, z jaką można pozyskiwać od HDN komórki szpiku wymogła potrzebę opracowania efektywnej metody pobierania od nich i zabezpieczania KKM, pod kątem ich wykorzystania do celów transplantologicznych. Dotychczas opisywane metody pobierania szpiku kostnego od dawców narządów, którzy nie otrzymywali antykoagulantu przed pozyskaniem szpiku, były czasochłonne, technicznie skomplikowane i co się z tym wiąże drogie. Fakt rutynowego podawania heparyny dawcom narządów sprawia, że szpik w ich jamach szpikowych pozostaje płynny. Można go więc pozyskiwać drogą prostej aspiracji. Przedmiotem badań w prezentowanej pracy były niektóre aspekty optymalizacji pozyskiwania i przechowywania komórek od HDN, w tym wybór odpowiedniego czynnika przeciwkrzepliwego. Powinien on być dobrany w ten sposób, aby do minimum ograniczyć ewentualne niekorzystne działanie wobec komórek krwiotwórczych. Najlepszym antykoagulantem do pobierania i krótkoterminowego przechowywania szpiku okazał się być roztwór heparyny. Poddano następnie ocenie media stosowane do przechowywania komórek żywych. Wykazano, iż optymalną pożywką w medium do pobierania szpiku od HDN jest RPMI. Stwierdzono ponadto większą przeżywalność komórek krwiotwórczych przechowywanych w pojemnikach z dostępem powietrza, w porównaniu z tymi, które umieszczono w warunkach próżni. Obecność czystego tlenu jest natomiast toksyczna dla komórek. Komórki szpiku pobieranego od HDN powinny być transportowane w pojemnikach zawierających powietrze. Oceniając wpływ dojrzałych elementów morfotycznych krwi w zawiesinie na przeżywalność przechowywanych komórek szpiku kostnego stwierdzono, że obecność erytrocytów i granulocytów wykazuje korzystny wpływ na przeżywalność komórek progenitorowych szpiku od HDN podczas przechowywania w 4°C. Opisane wyniki mogą w niedalekiej przyszłości przyczynić się do podęcia szerokiej inicjatywy organizowania banków ludzkich komórek hematopoetycznych pozyskiwanych od HDN. Utworzenie takich ośrodków w znaczącym stopniu mogłoby poszerzyć dostępność komórek krwiotwórczych wykorzystywanych do celów klinicznych.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki