ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
W walce ze szkodliwymi owadami najczęściej stosowane są syntetyczne insektycydy. Klasyczne insektycydy wykazują jednak niską selektywność działania nie tylko w stosunku do szkodliwych owadów, ale także oddziałują toksycznie na gatunki neutralne lub pożyteczne dla działalności człowieka. Dlatego ostatnio prowadzone są intensywne badania nad opracowaniem nowej klasy bioinsektycydów, stanowiących alternatywę dla stosowanych syntetycznych insektycydów. Takimi związkami mogą być peptydomimetyki, odpowiednio zmodyfikowane chemicznie analogi neuropeptydów i hormonów peptydowych, charakteryzujące się zwiększoną odpornością na działanie enzymów proteolitycznych i/lub zdolnościami do przenikania przez kutikulę owada. Dotychczas zsyntetyzowano szereg mimetyków, będących agonistami lub antagonistami neuropeptydów z grupy allatostatyn, kinin, pirokinin, sulfakinin, tachykinin, miosupresyn oraz hormonów gonadotropowych, wykazujących aktywność fizjologiczną w różnych biotestach in vivo lub in vitro. Uzyskano stabilne mimetyki o aktywności allatotropowej, miotropowej, diuretycznej, feromonotropowej oraz gonadotropowej, oddziałujące po aplikacji topikalnej lub podaniu owadom per os. Wykazywanie przez szereg mimetyków wysokiej selektywności gatunkowej i specyfiki narządowej działania oraz aktywności fizjologicznej w zakresie stężeń nano- mikromolowych, wskazuje na realne możliwości zastosowania tych związków, jako skutecznych bioinsektycydów. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat struktury chemicznej i aktywności fizjologicznej mimetyków z kilku grup neuropeptydów i hormonów peptydowych owadów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki