ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
18
Date of issue: 

Mimo że efektywność klonowania somatycznego nie przekracza 1–2% urodzonych zwierząt w stosunku do liczby zrekonstruowanych oocytów, to klonowanie wykorzystywane jest do uzyskiwania zwierząt transgenicznych produkujących w mleku lub w moczu ludzkie białka terapeutyczne, do ratowania ginących ras i gatunków ssaków, a nawet do restytucji gatunków już wymarłych. Trwają prace zmierzające do uzyskania – drogą klonowania somatycznego – narządów do ksenotransplantacji, jak również zróżnicowanych komórek stwarzających perspektywy komórkowej terapii wielu chorób. Przedyskutowano wyłaniające się w wyniku dotychczasowych doświadczeń wątpliwości dotyczące mechanizmów leżących u podstaw metodyki klonowania (aktywacja oocytu, wybór fazy G0/G1 cyklu komórkowego jądra) oraz przyczyn zaburzeń rozwojowych u klonowanych zwierząt i wieku sklonowanych osobników.

Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki