ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 

Plazmodesmy – kanały cytoplazmatyczne łšczšce komórki – stanowiš jednš z cech odróżniajšcych budowę komórkowš roślin od zwierzšt. Mimo, że plazmodesmy odkryto ponad sto lat temu, dopiero w ostatniej dekadzie przybliżono się do zrozumienia ich roli w regulacji wymiany metabolitów i zwišzków sygnałowych między komórkami. Szczególnie interesujšce sš dane odnoszšce się do funkcji plazmodesm w regulacji ponadkomórkowego transportu białek i kwasów nukleinowych. Najnowsze doniesienia sugerujš, że makromolekuły te mogš pełnić rolę nośników informacji w nieznanym wcześniej układzie sygnalizacji u roślin.

Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki