ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Rośliny genetycznie modyfikowane (GM) stanowią wydajną oraz bezpieczną platformę do produkcji rekombinowanych białek o przeznaczeniu terapeutycznym, przy relatywnie niskich nakładach zasobów kapitałowych. Dzięki roślinnym systemom ekspresji uzyskano już wiele różnych grup terapeutyków, w tym antygeny stanowiące podjednostki tradycyjnych oraz stosowanych doustnie szczepionek, przeciwciała, toksyny czy też enzymy. Wśród słabych stron roślinnego systemu produkcji rekombinowanych białek należy wymienić odmienny od typowego dla ssaczych komórek wzór glikozylacji białek, co może wywoływać niepożądaną immunogenność biofarmaceutyków. Uporanie się z niedoskonałościami roślinnego systemu ekspresyjnego skutkowało pojawieniem się na rynku pierwszego leku produkowanego z użyciem roślin GM – glukocerebrozydazy, stosowanej w leczeniu choroby Gaucher’a. Ponadto na zaawansowanych etapach badań klinicznych znajduje się obecnie szereg potencjalnych leków. Co więcej, dostrzeżono potencjał aplikacyjny roślin transgenicznych w walce z wirusem SARS-CoV-2, który wywołał pandemię w 2019 roku. W związku z powyższym, w niniejszej pracy przedstawiono molekularne aspekty tworzenia platform ekspresyjnych opartych o rośliny genetycznie modyfikowane, wraz z opisem silnych i słabych stron tego systemu. Opisano także najnowsze dane dotyczące badań klinicznych rekombinowanych białek terapeutycznych produkowanych w roślinach. Aż wreszcie przedstawiono możliwe aspekty użycia roślin GM w walce z wirusem SARS-CoV-2.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki