ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Pomimo dynamicznego rozwoju metod diagnostycznych i terapeutycznych rak piersi stanowi nadal istotny problem kliniczny. Dotyczy to zwłaszcza podtypu raka potrójnie ujemnego, którego komórki wykazują brak receptorów estrogenowych i progesteronowych, a także receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (HER-2). Potrójnie ujemny rak piersi charakteryzuje się znacznym potencjałem proliferacyjnym, jest wysoce agresywny i szybko generuje przerzuty. Brak receptorów hormonalnych wyklucza skuteczność leczenia hormonalnego, natomiast brak receptora HER-2 uniemożliwia zastosowanie immunoterapii skierowanej na ten receptor. Skuteczność standardowego leczenia, opierającego się na wielolekowej chemioterapii, jest ograniczona. W najnowszych rekomendacjach uwzględniono terapię inhibitorami polimerazy poli(ADP-rybozy), biorącej udział w mechanizmie naprawy DNA, u pacjentek z potwierdzoną mutacją BRCA. Możliwość nowych metod terapii wskazują także badania nad heterogenicznością potrójnie negatywnego raka piersi, dzięki czemu do schematów leczenia wprowadzono m.in. inhibitory receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), inhibitory czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) oraz inhibitory kinazy serynowo-treoninowej mTOR. Jednakże istotnym problemem klinicznym w terapii potrójnie negatywnego raka piersi jest lekooporność, w mechanizmie jej powstawania sugeruje się możliwość obniżonej ekspresji semaforyny 3A. Rozwój medycyny nuklearnej umożliwia zastosowanie pozytronowej tomografii emisyjnej do wizualizacji zmian, w tym nawrotów i przerzutów, w sytuacji gdy wyniki innych badań obrazowych są wątpliwe. Ostatnio wykazano obecność antygenu błonowego gruczołu krokowego (PSMA) w komórkach śródbłonka raka piersi, szczególnie potrójnie ujemnego. Stwarza to potencjalną możliwość wykorzystania znakowanych ligandów PSMA zarówno w diagnostyce, jak i w postaci radioimmunofarmaceutyków w terapii izotopowej tego nowotworu.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki