ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Neutrofile pełnią istotną rolę w obronie organizmu przed mikroorganizmami. Kierowane czynnikami chemotaktycznymi docierają do miejsc infekcji, gdzie rozpoznają i fagocytują drobnoustroje. Pod wpływem czynników chemotaktycznych neutrofile mogą ulegać preaktywacji i aktywacji, której przejawem jest uwalnianie reaktywnych form tlenu (ROS) w procesie zwanym wybuchem tlenowym oraz wydzielanie enzymów (m. in. proteaz) podczas degranulacji. Preaktywacja do wybuchu tlenowego jest ważnym procesem regulującym funkcje bakteriobójcze neutrofilów, jednak w pewnych sytuacjach może sprzyjać rozwojowi chorób. Proces preaktywacji jest odwracalny, co jest istotne w przypadku neutrofilów powracających do krwioobiegu z tkanek objętych stanem zapalnym. Wyróżnia się trzy mechanizmy preaktywacji: przebudowę cytoszkieleu prowadzącą do adhezji neutrofilów, częściową fosforylację podjednostek oksydazy NADPH oraz egzocytozę granul. Wymienione mechanizmy są kontrolowane przez skomplikowane i nie w pełni poznane szlaki sygnalne.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki