ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 

Kontrolowana degradacja białek jest procesem zaangażowanym w regulację wielu ważnych procesów komórkowych, w tym cyklu komórkowego, różnicowania, kierowania i dystrybucji białek oraz programowanej śmierci komórki. Od kilkunastu lat wiadomo, że degradacja specyficznych białek jest również bardzo istotnym elementem mechanizmów decydujących o biogenezie chloroplastów i ich adaptacjach do zmieniających się warunków środowiskowych oraz że proteazy odpowiedzialne za trawienie białek chloroplastowych są zlokalizowane w samych chloroplastach. Ustalono, że część spośród proteaz chloroplastowych jest odpowiedzialna za proteolityczną obróbkę form prekursorowych białek chloroplastowych, część katalizuje procesy degradacyjne towarzyszące adaptacji aparatu fotosyntetycznego do zmian natężenia światła i temperatury, a jeszcze jedna grupa proteaz chloroplastowych atakuje białka uszkodzone, skierowane do niewłaściwego kompartmentu wewnątrz chloroplastu lub syntetyzowane w niestechiometrycznych ilościach względem zasocjowanych z nimi in vivo innych białek bądź kofaktorów. W niniejszym opracowaniu podsumowano aktualny stan wiedzy na temat wewnątrzchloroplastowej kompartmentacji poszczególnych proteaz, ich struktury (w tym homologii strukturalnej wobec proteaz bakteryjnych) i właściwości funkcjonalnych oraz zmienności ekspresji w odpowiedzi na zmieniający się kontekst ontogenetyczny i środowiskowy.

Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki