ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
W krajach wysoko rozwiniętych rak stercza jest drugą po raku płuc najczęstszą przyczyną œśmierci mężczyzn. Wczesne wykrycie tego nowotworu pozwala na skuteczną terapią, jednak u chorych ze stwierdzonymi przerzutami szanse na wyleczenie znacznie maleją. Kluczowe w leczeniu raka gruczołu krokowego jest zapobieganie przerzutom, dlatego w wielu laboratoriach prowadzone są badania modelowych linii komórkowych, mające wyjaœśnić molekularne mechanizmy powstawania przerzutów. Pomimo bardzo wielu artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w piœśmiennictwie polskim prace przeglądowe pośœwięcone tej tematyce są nieliczne. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy z zakresu badań in vitro nad rakiem stercza. Zebrano wyniki doœwiadczeń przeprowadzonych na klasycznych liniach komórkowych: PC3, DU145 i LNCaP wyizolowanych, odpowiednio, z przerzutów do koœci, mózgu i węzłów chłonnych. Opisano morfologię komórek i przypuszczalny mechanizm powstawania przerzutów. Omówiono cz¹steczki adhezyjne i niektóre antygeny biorące udział w adhezji. Przedstawiono wyniki dotycz¹ce zarówno mechanizmów hormonalnej regulacji wzrostu oraz migracji komórek, jak i unikania przez nie apoptozy.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki