ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Redagowanie RNA jest jednym z potranskrypcyjnych procesów dojrzewania RNA, prowadzących do uzyskania funkcjonalnej cząsteczki RNA. Jest procesem występującym u większości organizmów eukariotycznych (od pierwotniaków do człowieka) oraz u niektórych grup wirusów. Mechanizmy redagowania są jednak specyficzne dla gatunków, rodzajów czy też królestw. Dotychczas redagowanie RNA jest dobrze poznane jedynie w przypadku nielicznych gatunków. Sugeruje się, że podstawą redagowania substytucyjnego u roślin jest reakcja deaminacji, która nie powoduje przerwania szkieletu cukrowo-fosforanowego cząsteczki RNA, a głównym czynnikiem determinującym rozpoznanie miejsca redagowania w chloroplastach jest sekwencja nukleotydowa znajdująca się powyżej miejsca redagowania (zwykle o długości 2030 nt). Uważa się, że za rozpoznawanie miejsc redagowania odpowiedzialne są białka pełniące rolę czynników trans. Najprawdopodobniej należą one do niezwykle licznej u roślin rodziny białek PPR (ang. Pentatrico Peptide-Repeat protein family). W przypadku roślin, utrzymywanie skomplikowanego oraz energochłonnego procesu redagowania RNA wydaje się w kontekście funkcjonowania komórki nieekonomiczne, ponieważ wszystkie zmiany z niego wynikające mogłyby być wprowadzone na poziomie DNA bez negatywnych skutków dla organizmu. Dlatego też powstało kilka hipotez dotyczących ewolucji, znaczenia oraz mechanizmów tego procesu. Obecnie badania dotyczące redagowania koncentrują się na poszukiwaniu cech wspólnych pomiędzy analogicznymi miejscami redagowania u różnych gatunków oraz miejscami redagowania transkryptów różnych genów. Opracowywane są systemy pozwalające na badanie redagowania in vitro oraz narzędzia służące do badania tego zjawiska umożliwiające bezpośrednie wykrywanie defektów redagowania, systematyczne badanie stanu redagowania oraz badanie redagowania in vitro z wykorzystaniem barwników fluorescencyjnych. W pracy tej został przedstawiony obecny stan wiedzy dotyczącej redagowania RNA u roślin, ze szczególnym uwzględnieniem genomów chloroplastowych, oraz mechanizmów regulacji redagowania w tych organellach.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki