ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
16
Date of issue: 
Stan biotechnologii lekarskiej w Europie w 1999 roku podsumowują publikacje dotyczące 20-letniej współpracy międzynarodowej. Europejska Federacja Biotechnologii (EFB) ma osiągnięcia w licznych dziedzinach wiedzy, zwłaszcza w medycynie. Współczesna inżynieria genetyczna, o zastosowaniu biomedycznym jest pomyślnie zintegrowana z badaniami biofarmaceutycznymi na potrzeby terapii od genomowych sekwencji nukleotydowych do sekwencji białkowych. Osiągnięcia dotyczą zastosowań genetyki molekularnej, do której zalicza się produkcję biofarmacetyków: białek rekombinacyjnych, sond molekularnych, monoklonalnych przeciwciał, preparatów do molekularnej diagnostyki i terapii genowej.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki