ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Metale ciężkie zarówno te niezbędne do życia mikroelementy, jak i te niepełniące żadnych fizjologicznych funkcji stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Działalności ludzi doprowadziła do pojawienia się ogromnych ilości tych metali w glebach na całym świecie. Ze względu na wysoką toksyczność metali ciężkich istnieje pilna potrzeba rozwinięcia efektywnych i tanich metod remediacji gleb. Konwencjonalne metody remediacji gleb są mało efektywne i drogie oraz często powodują zniszczenie naturalnych siedlisk. Efektem jest rozwój metod alternatywnych, takich jak fitoremediacja, w której rośliny są wykorzystywane jako organizmy oczyszczające gleby z ksenobiotyków, w tym także metali ciężkich. Istnieje wiele różnorodnych technik fitoremediacyjnych. Do remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi przydatne mogą być następujące techniki: fitoekstrakcja, fitostabilizacja oraz fitoulatnianie. Fotoekstrakcja polega na usuwaniu zanieczyszczeń z gleby, które są następnie magazynowane w pędach roślin. W przeciwieństwie do fitoekstrakcji, fitostabilizacja nie pozwala na usunięcie zanieczyszczeń z gleby, są one tylko stabilizowane i przez to niedostępne dla innych organizmów. Fitoulatnianie umożliwia biologiczną konwersję metali w formę gazową i ich uwolnienie do atmosfery. Chociaż w naturze istnieją gatunki roślin zdolne do fitoremediacji, to ich wydajność oczyszczania terenów zdegradowanych jest ograniczona. Naturalne fitoremediatory stanowią jednak doskonały model badań komórkowych mechanizmów leżących u podstaw naturalnej odporności na wysokie stężenia metali ciężkich. Wskazanie genów zaangażowanych w te procesy umożliwi uzyskiwanie w przyszłości transgenicznych odmian zdolnych do fitoremediacji dużych zdewasto-wanych terenów. Obecnie najwięcej prób utworzenia takich odmian podejmuje się wykorzystując geny kodujące ligandy wiążące metale ciężkie, białka transportujące jony metali oraz enzymy związane z biologicznym przekształcaniem rtęci w formę gazową. Uzyskiwane wyniki pozostają niejednoznaczne. Jednakże w związku z wzrastającą potrzebą uzyskania taniego i efektywnego sposoby remediacji gleb prace są intensyfikowane i być może w bliskiej przyszłości fitoremediacja stanie się tanim i skutecznym sposobem oczyszczania gleb.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki