ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Białka morfogenetyczne kości (BMP) należą do nadrodziny transformujących czynników wzrostu typu beta i regulują szereg procesów tak podczas rozwoju zarodkowego jak i pourodzeniowego. Po raz pierwszy wykryto je w tkance kostnej i wykazano ich własności promowania kościotworzenia, również w miejscach heterotopowych. Obecnie znanych jest ponad 20 członków rodziny białek BMP; wśród nich najlepsze właściwości osteoinduktywne posiadają BMP2/6/9 i w mniejszym stopniu BMP4/7/8, a BMP2 i BMP7 zostały dopuszczone do użytku klinicznego. Sygnał BMP przekazywany jest poprzez receptory błonowe do jądra komórkowego, a konformacja receptorów w momencie wiązania z ligandem warunkuje wewnątrzkomórkowe ścieżki przekazywania sygnału. Mogą one przebiegać szlakami kanonicznymi, w których pośredniczą białka Smad, lub szlakami niekanonicznymi, niezależnymi od Smad. Białka Smad fosforylowane przez receptor w domenie C-końcowej przenoszone są do jądra komórkowego i uczestniczą w transkrypcji genów. Smad-zależna ścieżka sygnałowa prowadzi m.in. do ekspresji czynników transkrypcyjnych kluczowych dla kościotworzenia, a z drugiej promuje syntezę antagonistów szlaku sygnalizacyjnego BMP. Ponadto, Smad mogą być fosforylowane w domenie łącznikowej przez kinazy MAP, GSK3 oraz cyklino-zależne kinazy, co może kierować je do proteosomalnej degradacji. Niekanoniczne ścieżki sygnałowe powiązane są z grupą białek GTP-zależnych, szlakiem PI3K/AKT oraz kinazami MAP. Artykuł podsumowuje najnowsze doniesienia dotyczące sygnalizacji BMP, a zwłaszcza białek Smad zaangażowanych w kanoniczną transdukcję sygnału BMP. Szczególną uwagę poświęcono fosforylacji łącznika białek Smad i wpływu tej fosforylacji na procesy kościotworzenia. Posumowano ponadto obecny stan wiedzy dotyczący kanonicznych oraz niekanonicznych ścieżek sygnalizacji BMP, jak również regulacji osteogennych czynników transkrypcyjnych w wyniku sygnalizacji BMP. Rosnące zapotrzebowanie na terapie tkanki kostnej sprawia, że potencjał kościotwórczy BMP cieszy się ogromnym zainteresowaniem badaczy i jest przedmiotem intensywnych badań mających na celu wykorzystanie BMP w klinice, weterynarii i inżynierii tkanki kostnej.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki