ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Resorpcja wody w kanalikach nerkowych zależna od wazopresyny (AVP) odbywa się poprzez wyspecjalizowane kanały wodne akwaporyny 2 (AQP2). AQP2 to transbłonowe białka o tetramerycznej budowie, w której każda podjednostka jest selektywnie przepuszczalna tylko dla cząsteczek wody. U ssaków przy braku stymulacji wazopresyną, akwaporyna zmagazynowana jest w wewnątrzkomórkowych pęcherzykach nabłonka kanalików dystalnych i zbiorczych. AVP oddziałuje za pośrednictwem swoistych receptorów V . W wyniku związania wazopresyny z receptorem dochodzi do wzrostu syntezy cAMP i zwiększenia aktywnoci kinazy białkowej A (PKA). Aktywna forma PKA fosforyluje cytoplazmatyczny C-koniec seryny w 4 pozycjach: Ser256, Ser261, Ser264 i Ser269. Fosforylacja co najmniej trzech monomerów akwaporyny 2 jest warunkiem rozpoczęcia przemieszczania się AQP2 z pęcherzyków, a następnie fuzji tego białka ze szczytową błoną komórki. Nerki noworodków zwierząt i ludzi wykazują szereg odrębności zarówno morfologicznych, jak i czynnościowych. Procesom adaptacji, wzrostu i dojrzewania towarzyszy nasilenie zachorowań, w których największy udział przypisuje się zaburzeniom wodno-elektrolitowym na skutek utraty wody i elektrolitów zarówno drogą nerkową, jak i poza nerkową. Zaburzeniom bilansu wodnego sprzyja pourodzeniowa niedojrzałość nerek ich wąska rezerwa czynnościowa i ograniczone możliwości do wydalania zagęszczonego moczu. Mała zdolność nerek noworodków do oszczędzania wody może wynikać nie tylko ze zmniejszonej zdolności do wytwarzania gradientu osmotycznego w rdzeniu nerki, ale również z mniej sprawnej odpowiedzi nerek na wazopresynę z udziałem AQP2. Udział tej akwaporyny w kanalikowej resorpcji wody u noworodków nie jest wyjaśniony, a wydaje się, że może ona stanowić kluczową rolę w tym procesie. Ekspresja AQP2 w kanalikach nerkowych nowonarodzonych zwierząt i ludzi jest o blisko 50% niższa w porównaniu z osobnikami dorosłymi. Ponadto w nerkach noworodków stwierdza się zmniejszoną wrażliwość kanalików nerkowych na działanie wazopresyny (związaną z mniejszą ekspresją receptorów V ), wysoką koncentrację PGE, niskie stężenie cAMP oraz ograniczoną produkcję PKA typu alfa. Stwierdzono również, że u noworodków, w odróżnieniu od osobników dorosłych, brak jest ścisłej zależności pomiędzy stężeniem wazopresyny a wydalaniem akwaporyny 2 z moczem.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki