ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
<p>Ściana komórkowa jest bardzo dynamiczną strukturą, nieustannie modyfikowaną w trakcie całego cyklu życiowego roślin. Zmiany przebiegające w ścianie komórkowej odgrywają istotne znaczenie również w procesach zachodzących w kiełkujących nasionach. Modulowanie struktury ściany komórek bielma okrywającego zarodek jak i wydłużającego się elongacyjnie korzenia zarodkowego ma decydujący wpływ na to czy proces kiełkowania zostanie pomyślnie zakończony. W przebudowie roślinnej ściany komórkowej biorą udział między innymi specyficzne białka modyfikujące polisacharydy (ang. Cell Wall Remodeling Proteins, CWRP), wchodzące w skład tej struktury komórkowej, takie jak: fibryle celulozowe, hemicelulozy oraz pektyny. W niniejszym artykule zgromadzono aktualne informacje na temat roli wybranych CWRP uczestniczących w modelowaniu struktury pierwotnej ściany komórkowej kiełkujących nasion, takich jak: 1) celulazy (CEL) &ndash; rozkładające celulozę, 2) hemicelulazy mannolityczne (np. mannanazy, MAN) oraz ksylanolityczne (np. endotransglikozylazy/hydrolazy ksyloglukanowe, XTH) &ndash; odpowiedzialne za hydrolizę hemiceluloz, 3) liazy pektynianowe (liazy PGA), a także metyloesterazy pektynowe (PME) i poligalakturonazy (PG), które wspólnie odpowiadają za rozkład pektyn. Omówiono również udział ekspansyn (EXP) &ndash; białek o niepotwierdzonej dotychczas aktywności enzymatycznej, ale mimo to istotnym znaczeniu w procesie rozluźniania i relaksacji ściany komórkowej podczas wzrostu komórek i tkanek roślin. Podano także przykłady wpływu hormonów roślinnych, takich jak: gibereliny (GA), kwas abscysynowy (ABA) i etylen (ET) na ekspresję i/lub aktywność niektórych z CWRP w kiełkujących nasionach. Informacje przedstawione w tym artykule przeglądowym podkreślają rolę modyfikacji struktury ściany komórkowej przez CWRP, jako jednego z kluczowych mechanizmów wpływających na zależne od sygnałów hormonalnych procesy zachodzące w nasionach.</p>

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki