ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Poród u ssaków prowadzi do wyjścia płodu ze sterylnej, w normalnych warunkach, macicy do środowiska zewnętrznego, gdzie noworodek jest narażony na szereg niebezpieczeństw związanych chociażby z jego natychmiastowym kontaktem z różnymi czynnikami zakaźnymi (bakterie, wirusy i/lub grzyby chorobotwórcze). Układ odpornościowy ssaków, którego makrofagi są ważnym składnikiem, stara się zabezpieczyć organizm nie tylko przed patogenami, ale i innymi czynnikami stwarzającymi niebezpieczeństwo dla organizmu. Makrofagi należą do komórek prezentujących antygen (APC) i pełnią wiele ważnych funkcji, w tym fagocytarnych, związanych, między innymi, ze skuteczną ochroną organizmu przed czynnikami zakaźnymi. Makrofagi są również obecne w układzie rozrodczym, zarówno męskim, jak i żeńskim, gdzie na poziomach komórkowym i molekularnym uczestniczą w szeregu istotnych dla rozrodu procesach, w tym w przekazywaniu sygnałów pomiędzy różnymi komórkami. Wielkość populacji makrofagów oraz ich funkcjonowanie podlegają kontroli hormonalnej, w tym estrogenów i progesteronu, które, z kolei, regulują ilość polipeptydu M-CSF (monocyte-macrophage colony-stimulating factor; zwany również jako CSF-1), który jest głównym chemoatraktantem dla makrofagów. W jądrach ssaków, komórki te biorą udział w regulacji steroidogenezy. W żeńskim układzie rozrodczym makrofagi zasiedlają jajnik, jajowód, macicę, szyjkę macicy i pochwę. W jajniku uczestniczą w procesie rozwoju pęcherzyków i oogenezy oraz w tworzeniu i funkcjonowaniu ciałka żółtego - mają także zdolność stymulacji angiogenezy w nowotworach jajnika. Istotną funkcją makrofagów zasiedlających jajowody jest działanie, za pośrednictwem cytokin i prostaglandyn, na komórki nabłonka i warstwę mięśniówki gładkiej, wpływając tym samym na transport oocytów i zarodków. W macicy, makrofagi mogą uczestniczyć w przedimplantacyjnym rozwoju zarodka oraz w procesie jego implantacji. Udział ten możliwy jest za pośrednictwem cytokin wytwarzanych przez makrofagi. W błonie śluzowej szyjki macicy i pochwy makrofagi stanowią składnik mechanizmów obrony komórkowej, a ich główną czynnością jest fagocytoza i prezentacja antygenu limfocytom T. Ponadto, niektóre cytokiny wydzielane przez makrofagi w szyjce macicy mogą doprowadzać do jej rozluźniania, co ułatwia poród. Obecność makrofagów w narządach rozrodczych ssaków oraz ich udział w procesach odpornościowych tam zachodzących jest dowodem na współdziałanie pomiędzy układem immunologicznym a rozrodczym. W niniejszym artykule opisano obecny stan wiedzy na temat roli makrofagów w układzie rozrodczym ssaków i niektórych cytokin wpływających na ten proces.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki