ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej (MMPs) są enzymami bezpoœśrednio zaangażowanymi w procesy tworzenia przerzutów nowotworowych. W warunkach fizjologicznych MMPs uczestniczą w takich procesach, jak: embriogeneza, angiogeneza, cykliczne zmiany w endometrium, gojenie ran oraz agregacja łytek. Zmiany aktywnośœci tych enzymów obserwowano w wielu procesach patologicznych, takich jak: choroba nowotworowa, procesy zapalne oraz choroby degeneracyjne układu nerwowego. W procesach nowotworowych MMPs uczestniczą w regulacji wzrostu i proliferacji komórek, tworzeniu przerzutów, angiogenezie oraz w odpowiedzi immunologicznej organizmu. Szczególnie ważną rolę odgrywają żelatynaza A (MMP-2) oraz żelatynaza B (MMP-9). Są to enzymy mające największą zdolnoœść do degradacji kolagenu typu IV będącego głównym składnikiem błony podstawnej (BM). Utrata ciągłośœci w strukturze BM warunkuje zapoczątkowanie procesu migracji komórek nowotworowych z pierwotnego guza i tworzenie przerzutów w miejscach odległych.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki