ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Krwiotwórcze komórki macierzyste (KKM) występujące w czerwonym szpiku kostnym dają początek wszystkim dojrzałym komórkom krwi linii mieloidalnej i limfoidalnej. Ich powstawanie jest ściśle powiązane z unikalnym mikrośrodowiskiem szpiku, na które składają się dwie nisze: osteoblastyczna i naczyniowa. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący regulacji hematopoezy na poziomie nisz szpikowych. Scharakteryzowano główne komponenty i cząsteczki sygnałowe niszy osteoblastycznej pozwalające na utrzymanie KKM w stanie wyciszenia oraz składowe niszy naczyniowej sprzyjające proliferacji i różnicowaniu komórek, które równoważąc się wzajemnie promują utrzymanie homeostazy. Uwzględniono również wpływ wybranych cytokin hematopoetycznych, takich jak erytropoetyna, trombopoetyna, interleukina 3 i czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów, na proces proliferacji i różnicowania się KKM. Omówiono wpływ różnic ciśnienia parcjalnego tlenu w szpiku kostnym na hematopoezę, które jest niższe w niszy osteoblastycznej niż w naczyniowej, i któremu towarzyszy wzrost ekspresji czynnika indukowanego hipoksją, HIF-1α. Białko to wpływa na niektóre komponenty nisz, takie jak chemokina CXCL12 czy erytropoetyna, przez co w sposób pośredni reguluje stan wyciszenia KKM, dzięki czemu ich pula jest utrzymywana na stałym poziomie. Szczegółowe poznanie wszystkich składowych odpowiedzialnych za utrzymanie homeostazy komórkowej w obrębie szpiku kostnego może stworzyć podstawę dla nowych metod terapii chorób rozrostowych układu krwiotwórczego.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki