ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Rozwój badań nad czynnością OUN doprowadził do identyfikacji potencjału regeneracyjnego w obrębie tkanki nerwowej i jej zdolności do funkcjonalnego zastępowania uszkodzonych struktur mózgu w różnych stanach patofizjologicznych. Proces neurogenezy jest zjawiskiem złożonym, uzależnionym od współdziałania wielu czynników, których wzajemne relacje ilościowe i przestrzenna organizacja w obrębie nisz neurogennych mózgu determinuje optymalne warunki dla jego przebiegu. Aktywność sekrecyjna i integralność strukturalna mikrośrodowiska tkankowego, określają charakter, kierunek i wydajność zachodzących przemian biochemicznych. Do czynników, które na drodze humoralnej kontrolują czynność tkanki nerwowej, zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych należą neurotroficzne czynniki wzrostu (NTs). Poprzez interakcję ze specyficznymi/niespecyficznymi receptorami (TrkA, TrkB, TrkC, NGFRp75, RET) NTs wywierają działanie neuroprotekcyjne/neuroregeneracyjne i warunkują utrzymanie homeostazy tkankowej, kontrolując m.in. proces proliferacji, migracji i różnicowania macierzystych/progenitorowych komórek pochodzenia nerwowego (NSC/NPC, ang. Neural Stem/Progenitor Cells). W niniejszej pracy omówiono zagadnienia związane z transdukcją sygnału w komórce nerwowej za pośrednictwem receptorów Trk, NGFRp75 oraz RET stanowiącą precyzyjną oś regulacyjną dla ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Dokładne poznanie roli interakcji NTs/receptory dla NTs, zwłaszcza w patogenezie schorzeń neurodegeneracyjnych może przyczynić się do opracowania nowych strategii terapeutycznych.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki