ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Piętnowanie genomowe jest zjawiskiem epigenetycznym powodującym, że niektóre geny ulegają ekspresji zależnej od pochodzenia rodzicielskiego. W genach podlegających takiej regulacji ekspresja zachodzi albo z allela matczynego, albo z allela ojcowskiego. Piętnowane geny odgrywają ważną rolę we wzrastaniu i rozwoju organizmu. Są one zlokalizowane w domenach kontrolowanych przez centra piętnowania (ICR). W allelospecyficzną ekspresję genów są zaangażowane epigenetyczne modyfikacje, między innymi metylacja DNA. Proces piętnowania jest najczęściej regulowany za pomocą dwóch różnych mechanizmów: poprzez działanie „izolatora” lub niekodującego RNA. Zaburzenia w regulacji procesu piętnowania uczestniczą w patogenezie różnych chorób człowieka. W pracy omówiono rolę piętnowanych genów, mechanizmów piętnowania oraz wpływu zaburzeń tego procesu na rozwój organizmu człowieka na przykładzie regionu 11p15.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki