ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Spermatogeneza jest złożonym procesem, który obejmuje szereg zdarzeń komórkowych i biochemicznych prowadzących do wytworzenia haploidalnych spermatyd z diploidalnych spermatogoniów. Prawidłowe różnicowanie komórek germinalnych wymaga precyzyjnej regulacji endokrynnej obejmującej działanie gonadotropin i hormonów steroidowych oraz lokalnej kontroli przez czynniki parakrynowe i autokrynowe. Podczas spermatogenezy niezbędne są również oddziaływania pomiędzy komórkami gonady poprzez wyspecjalizowane połączenia międzykomórkowe. Struktury te odpowiedzialne są za komunikację pomiędzy komórkami i koordynację procesów metabolicznych. Połączenia międzykomórkowe pośredniczą również w stabilnej adhezji międzykomórkowej oraz zapewniają optymalne środowisko dla różnicowania komórek germinalnych i ich migracji w nabłonku plemnikotwórczym. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd najnowszych badań wskazujących znaczenie połączeń międzykomórkowych w gonadzie męskiej oraz ich funkcję podczas spermatogenezy. Ponadto, omówiono rolę androgenów w regulacji dynamiki zmian strukturalnych połączeń międzykomórkowych w jądrze.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki