ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Autofagia jest to proces fizjologiczny zachodzący w komórkach drożdży, zwierząt i roślin. W trakcie autofagii dochodzi do degradacji różnych elementów komórki takich jak cytoplazma, organelle komórkowe, czy różnego rodzaju kompleksy białkowe i inne makromolekuły. W warunkach optymalnych autofagia zachodzi z niewielką intensywnością, ale ulega ona wyraźnemu nasileniu w wyniku działania różnych czynników stresowych; zarówno abiotycznych jak i biotycznych. Modelowym przykładem stresu, który wzmaga autofagię jest głód cukrowcowy lub azotowy. Autofagia została odkryta w latach 60-tych ubiegłego wieku i przez dziesięciolecia uważana była za proces, podczas którego różne elementy komórki ulegają degradacji w sposób nieselektywny i zmasowany np. w warunkach głodu. Taka kontrolowana autodestrukcja umożliwia przeżycie w niekorzystnych warunkach stresowych. Jednakże wyniki badań zrealizowanych w ciągu ostatnich kilkunastu lat jednoznacznie dowodzą, że autofagia może być też procesem, w którym elementy komórki ulegają degradacji w sposób wybiórczy tzn. utylizowane są tylko te elementy komórki, które są uszkodzone, zużyte lub nie są już w komórce potrzebne. Selektywne rodzaje autofagii mają istotne znaczenie w obrocie metabolicznym i w utrzymaniu homeostazy komórki. Poszczególne rodzaje selektywnej autofagii mają swoje nazwy, które najczęściej pochodzą od nazw elementów komórki ulegających degradacji. Dla przykładu, podczas peksofagii wybiórczej dekompozycji ulegają peroksysomy, w trakcie mitofagii – mitochondria, rybofagii – rybosomy, retikulofagii – retikulum endoplazmatyczne, itd. Selektywne rodzaje autofagii badano początkowo w komórkach drożdży i zwierząt, ale odkrycia dokonane w ciągu ostatnich kilku lat potwierdziły występowanie różnych rodzajów autofagii selektywnej także w komórkach roślinnych. W niniejszym artykule przedstawiono skondensowany i najnowszy stan wiedzy dotyczący poszczególnych rodzajów autofagii selektywnej zachodzących w komórkach drożdży, zwierząt i roślin. Szczególną jednak uwagę zwrócono na nowe osiągniecia dotyczące komórek roślinnych.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki