ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Strigolaktony to grupa roślinnych regulatorów wzrostu i rozwoju, która pretenduje do miana fitohormonów. Odkrycie strigolaktonów nastąpiło w trakcie badań interakcji pomiędzy rośliną żywicielską a roślinnymi pasożytami z rodzajów Orobanche i Striga. Identyfikowane substancje, wydzielane przez korzeń żywiciela, pobudzały do kiełkowania nasiona pasożytów i wykazywały podobieństwo w budowie chemicznej, co pozwoliło na zaliczenie ich do jednej grupy - strigolaktonów. Z każdym rokiem pojawia się coraz więcej doniesień o roli jaką te substancje mogą pełnić u roślin. Wykazano, że są one zaangażowane m.in. w nawiązywanie interakcji pomiędzy korzeniami roślin a mikoryzowymi grzybami arbuskularnymi. Wydaje się, że to zjawisko stanowi klucz do rozwikłania zagadki samobójczego stymulowania kiełkowania nasion pasożytów przez żywicieli. Można przypuszczać, że parazytofity wykorzystały istniejący już w przyrodzie mechanizm wydzielenia przez rośliny strigolaktonów do gleby w celu nawiązania interakcji z grzybami symbiotycznymi. Opisanie udziału strigolaktonów w koordynacji rozkrzewiania pędu spowodowało rozkwit badań nad tą grupą regulatorów wzrostu i rozwoju roślin, co zaowocowało pierwszymi informacjami na temat molekularnych podstaw biosyntezy i sygnalizacji strigolaktonów. Poznano już kluczowe dla ich biosyntezy enzymy CCD7 i CCD8 (rozcinające karotenoidy), białka kontrolujące proces powstawania strigolaktonów - IAA12, IGI1 oraz inhibitor tego szlaku - TIS13. Zidentyfikowano także białka zaangażowane w transdukcję sygnału tej grupy regulatorów - FC1, D3 i D14. Co ciekawe, białka te podobne są pod względem sekwencji aminokwasowych lub konformacji do receptorów opisanych dla hormonów roślinnych, takich jak gibereliny, auksyny czy jasmoniany. Identyfikacja strigolaktonów u coraz większej liczby gatunków roślin sprawia, że podejmowane są próby zaliczenia tych regulatorów wzrostu i rozwoju do grupy hormonów. W pracy przedstawiono historię badań nad strigolaktonami, przegląd dotychczasowych doniesień o molekularnych podstawach biosyntezy i sygnalizacji oraz informacje o ich funkcji w świecie roślin.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki