ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Roślinne wakuolarne H+-ATPazy (V-ATPazy) stanowią klasę białek błonowych, których podstawową fizjologiczną funkcją jest pompowanie protonów do wnętrza wakuoli przy udziale energii pochodzącej z rozkładu ATP, a w konsekwencji generowanie siły protonomotorycznej i napędzanie procesów transportu wtórnego przez tonoplast. V-ATPazy należą do filogenetycznie najstarszych i najbardziej skomplikowanych pod względem struktury pomp protonowych. Zbudowane są z podjednostek zgrupowanych w dwa sektory: peryferyjny V , składający się z 8 podjednostek A-H, odpowiedzialny za hydrolizę ATP oraz błonowy V , w obrębie którego wyróżnia się podjednostki a, c, c, d i e, uczestniczący w transporcie protonów. Analiza genomu Arabidopsis thaliana (rzodkiewnika) wykazała, że 13 podjednostek V-ATPazy kodowane jest przez 28 genów VHA, co sugeruje, że poszczególne izoformy podjednostek i różne kompleksy V-ATPazy mogą funkcjonować w określonych organach, tkankach, w różnych warunkach fizjologicznych czy stanach rozwojowych. Aktywność roślinnych V-ATPaz podlega regulacji zarówno na poziomie genetycznym, jak i potranslacyjnym, w wyniku odwracalnej fosforylacji, modyfikacji oksydoredukcyjnych lub modyfikacji indukowanych zmianami w składzie lipidowym błony. W odpowiedzi na czynniki stresowe aktywność enzymu może być modulowana zarówno na poziomie ekspresji poszczególnych podjednostek, jak i zmian w strukturze, dlatego V-ATPazę określa się często mianem eko-enzymu. Liczne badania potwierdzają, że V-ATPaza uczestniczy w adaptacji roślin do niekorzystnych warunków środowiskowych, takich jak: zasolenie, obecność metali ciężkich czy niska temperatura.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki