ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Współdziałanie limfocytów T z komórkami prezentującymi antygen (APC) prowadzi do utworzenia powierzchni kontaktowej określanej jako synapsa immunologiczna (IS). Struktura ta utworzona jest z obszaru centralnego zawierającego receptory antygenowe, otoczonego przez pierścień cząsteczek adhezyjnych z rodziny integryn, co zapewnia stabilność IS przez kilka godzin. W niniejszej pracy przedstawiono obecny stan wiedzy o powstawaniu, funkcji oraz heterogenności IS. Utworzenie IS wymaga rearanżacji cytoszkieletu limfocytów T, co związane jest z dostarczaniem sygnałów poprzez cząsteczki kostymulujące. Miejscem wstępnego i trwałego przekazywania sygnału aktywacji są mikroskupienia (MC) receptorów limfocytów T (TCR). Limfocyty T mogą tworzyć różnorodne formy IS w zależności od stanu ich aktywacji, rodzaju APC, z którymi dochodzi do interakcji, a także od warunków środowiskowych oraz rodzaju antygenu. Typy interakcji obejmują zarówno oddziaływania stabilne i długotrwałe, jak również dynamiczne i krótkotrwałe. Mimo iż w pełni nie poznano biologicznej funkcji IS, wiadomo jednak, iż odgrywają one kluczową rolę w uruchamianiu oraz działaniu mechanizmów efektorowych związanych z antygenowo-swoistą odpornością nabytą.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki