ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Staphylococcus aureus jest oportunistycznym patogenem wywołującym liczne groźne choroby ludzi i zwierząt. Infekcja związana jest z ekspresją czynników wirulencji, kontrolowaną głównie przez dwa systemy regulatorowe: agr i sar. Locus agr składa się z dwóch transkryptów: RNAIII będącego cząsteczką regulatorową i RNAII kodującego cztery białka niezbędne do stymulacji transkrypcji RNAII i RNAIII. Locus sar, kodujący białko SarA będące aktywatorem agr i wiążące się do DNA, złożony jest z trzech nachodzących na siebie ramek odczytu. Rezultatem współdziałania agr i sar jest redukcja ekspresji białek powierzchniowych i wzrost sekrecji białek zewnątrzkomórkowych. System agr oparty jest na mechanizmie quorum sensing, czyli na komunikowaniu się komórek bakterii polegającym na produkowaniu i wydzielaniu cząsteczek sygnałowych – autoinduktorów. Wykorzystując autoinduktor bakterie w sposób skoordynowany regulują ekspresję czynników wirulencji w zależności od gęstości populacji. Dokładne poznanie mechanizmu quorum sensing być może przyczyni się do opracowania nowej klasy antybiotyków opartych na blokowaniu komunikacji międzykomórkowej. Homologi opisanych systemów regulacyjnych wykryto u gronkowców koagulazo-ujemnych, a ponadto u S. aureus zidentyfikowano geny homologiczne do sar.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki