ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Tlenek azotu NO, znany przekaźnik sygnałów komórkowych u ssaków odgrywa nie mniejszš rolę w procesach fizjologicznych roślin. W artykule tym omówiono aktualny stan wiedzy o pochodzeniu, funkcjach i mechanizmach działania NO w rganizmach roślinnych. Tlenek azotu jest produkowany w roślinie przez enzymy o aktywności podobnej do ssaczych syntaz tlenku azotu (NOS). Innym źródłem NO, specyficznym dla roślin sš reduktazy azotanowe oraz w szczególnych warunkach, nieenzymatyczne reakcje oksydoredukcyjne. Reakcje odpornościowe na stres zwišzany z patogenezš, promieniowaniem nadfioletowym, uszkodzeniem mechanicznym sš najlepiej dotšd udokumentowanš rolš NO. Wywiera on także wpływ na zwišzanš ze stresem produkcję metabolitów wtórnych i bierze udział w regulacji przynajmniej niektórych procesów morfogenetycznych. W roślinach wpółistnieje kilka dróg przekazywania sygnału od NO. Uczestniczš w tym cykliczne nukleotydy (cGMP i cADP-ryboza), kwas salicylowy, reaktywne formy tlenu i kinazy białkowe oraz prawdopodobnie inne, niezbadane jeszcze elementy. Przedstawiono również ważniejsze zagadnienia wymagajšce zbadania w najbliższej przyszłości i przedyskutowano rolę NO jako regulatora wzrostu i rozwoju oraz uniwersalnego mediatora w fizjologii stresu.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki