ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Rośliny są nieustannie narażone na działanie różnych abiotycznych czynników stresowych. Susza jest jednym z głównych czynników środowiskowych negatywnie wpływających na procesy życiowe roślin, stąd też rośliny wykształciły szereg złożonych mechanizmów obronnych pozwalających na przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu. Tolerancja na stres suszy jest wynikiem zmian pojawiających się na wszystkich poziomach organizacji rośliny – molekularnym, fizjologicznym, komórkowym, tkankowym oraz całego organizmu. Jedną z kluczowych reakcji roślin na deficyt wody jest zmiana profilu ekspresji genów, w tym genów odpowiedzi na stres oraz akumulacja ich produktów białkowych, co w konsekwencji umożliwia roślinom przystosowanie się do niekorzystnych warunków wodnych w środowisku. Regulacja ekspresji informacji genetycznej podczas stresu suszy odbywa się m.in. za pomocą czynników transkrypcyjnych z rodzin: bZIP, AP2/EREBP, NAC, MYB/MYC, NF-Y, ZF-HD, ZFP oraz WRKY. Coraz większa liczba danych pojawiających się w ostatnich latach wskazuje, że istotnym elementem w kontroli ekspresji genów podczas ekspozycji na stres suszy są również modyfikacje epigenetyczne, takie jak: metylacja nici DNA, modyfikacje histonów oraz wyciszanie genów przez mikro RNA. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat kontroli ekspresji genów za pomocą czynników transkrypcyjnych oraz mechanizmów epigenetycznych jako molekularnych podstaw tolerancji roślin na stres suszy.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki