ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
18
Date of issue: 
Praca zawiera podsumowanie oryginalnych badań nad rolą katecholamin w czynności wydzielniczej ciałka żółtego (CL). Krótkotrwałe pobudzenie b-receptorów w CL wzmaga sekrecję progesteronu oraz jajnikowej oksytocyny (OT) w ciągu kilku minut, natomiast zablokowanie b-receptorów obniża podstawową sekrecję CL o 20–40%. W procesie tym uczestniczą b1- i b2-receptory, których ilość w błonach komórek lutealnych jest dodatnio skorelowana z obwodowym stężeniem P4 i ujemnie ze stężeniem noradrenaliny (NA) i dopaminy (DA) w tkance lutealnej. CL jest zdolne syntetyzować NA z DA jako prekursora, co wskazuje na obecność b-hydroksylazy dopaminy w tkance lutealnej. NA wzmaga także proces post-translacyjnej syntezy OT oraz syntezę P4 wpływając na aktywność cytochromu P450scc i 3b-HSD. Krótkotrwałe zmiany lokalnego krążenia w CL pod wpływem NA nie upośledzają jego funkcji. Dane te wskazują, iż CL ma znaczny obszar autoregulacji własnej czynności, co może mieć istotne znaczenie w stanach krótkotrwałego stresu, szczególnie u samic ciężarnych.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki