ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
W komórkach tkanek ssaków opłaszczone klatryną pęcherzyki uczestniczą w zależnych od receptorów procesach internalizacji, transportu i sortowania makromolekuł zarówno z aparatu Golgiego do systemu endocytarnego, jak również z błony plazmatycznej do endosomów i lizosomów. Złożony system białek kontrolujący wpuklanie pęcherzyków, transport a następnie fuzję wykazuje znaczny konserwatyzm na szlaku endocytozy i sortowania. Internalizacja i wewnątrzkomórkowy transport oparte są odpowiednio na sygnale tyrozynowym (YXXĆ) i dileucynowym (LL). Procesy te obejmują: interakcję liganda z receptorem, asocjację kompleksu ligand-receptor z odpowiednimi białkami adaptorowymi (AP-1, AP-2, AP-3, AP-4), opłaszczenie klatryną lub klatrynopodobnymi białkami, wpuklenie pęcherzyka i transport do miejsc przeznaczenia.W niniejszym artykule przedstawiono molekularne mechanizmy procesu endocytozy zależnej od receptorów i sortowania, w szczególności te zachodzące z udziałem białek adaptorowych AP-1 i AP-2.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki