ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Powstawanie i mineralizacja zębiny przebiega w ściśle określony sposób. Apozycyjne odkładanie zębiny rozpoczyna się od wydzielania przez odontoblasty do przestrzeni zewnątrzkomórkowej kolagenu głównie typu I, będącego główną komponentą organicznej macierzy zębiny i tworzącego swoiste rusztowanie dla kryształów hydroksyapatytów. Mineralizacja zębiny rozpoczyna się od wydzielania bezpośrednio w okolicę tzw. frontu mineralizacji niekolagenowych białek o kwaśnym charakterze mających zdolność tworzenia z włóknami kolagenu wiązań kowalencyjnych, przy jednoczesnym silnym powinowactwie do jonów wapniowych. Dane z piśmiennictwa dowodzą, iż dla prawidłowej mineralizacji zębiny niezbędne jest współdziałanie wszystkich zarówno kolagenowych, jak i niekolagenowych białek biorących udział w tworzeniu organicznej macierzy. Jednym z pierwiastków mogących zaburzać to współdziałanie jest fluor wprowadzony do organizmu np. w postaci tabletek fluorkowych w trakcie tworzenia zębiny. W pracy opisano mechanizm tworzenia organicznej macierzy zębiny z uwzględnieniem najbardziej istotnych białek. Szczególną uwagę zwrócono na etapy w metabolizmie tych białek, na które fluor może wywierać niekorzystny wpływ powodując zaburzenia w prawidłowej mineralizacji zębiny.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki