ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Jedną z metod ustalania funkcji genów jest morfologiczna, cytologiczna i molekularna analiza porównawcza fenotypów roślin uzyskanych po wprowadzeniu konstrukcji genowej wywołującej wyciszenie genu albo jego nadekspresję. W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu aktualnego stanu wiedzy dotyczącego wyciszania genów z uwzględnieniem jego przydatności do badania funkcji genów. Omówiono kolejno: rodzaje wyciszania (wyciszanie genów na poziomie transkrypcji, potranskrypcyjne wyciszanie genów, kosupresja, wyciszanie genów zależne od homologii, interferencja RNA, tłumienie), ich genetyczne uwarunkowania oraz przytoczono przykłady najczęściej używanych wektorów wyciszających w genomice funkcjonalnej roślin.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki