ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Możliwość precyzyjnej modyfikacji fragmentu DNA w genomie roślinnym, na drodze mutagenezy miejscowo-specyficznej, stanowi istotne osiągnięcie dla prac podstawowych z zakresu biologii roślin jak też dla biotechnologii roślin uprawnych. Precyzyjne zmiany w genomie są możliwe dzięki opracowaniu przełomowej metody mutagenezy ukierunkowanej, polegającej na wykorzystaniu nukleaz miejscowo-specyficznych – nowych narzędzi biologii syntetycznej. Zaprojektowane domeny wiążące DNA pochodzące z czynników transkrypcyjnych z motywem palca cynkowego czy bakteryjnych czynników aktywujących transkrypcję TAL, w połączeniu z domeną nukleolityczną enzymów restrykcyjnych klasy II, odpowiadają za rozpoznawanie oraz wprowadzanie pożądanych zmian w wybranym locus. Precyzyjne wprowadzenie zmiany w sekwencji DNA, zachodzi w miejscu podwójnego pęknięcia nici DNA, co w konsekwencji wyzwala mechanizmy naprawcze, które obejmują zarówno niehomologiczne łączenie końców jak i rekombinację homologiczną. Wśród nukleaz miejscowo-specyficznych wyróżnić można: meganukleazy, nukleazy z motywem palca cynkowego, aktywujące transkrypcję nukleazy TALE oraz bakteryjny system CRISPR/Cas9. Zastosowanie wymienionych technik może pozwolić na uniknięcie problemów natury prawnej, związanych z wykorzystaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych na drodze transgenezy. W artykule porównano powszechnie stosowane nukleazy miejscowo-specyficzne, a także przeprowadzono ocenę omawianych technik mutagenezy co do możliwości otrzymywania roślin nietransgenicznych o cechach pożądanych w nowoczesnej hodowli roślin.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki