ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Proteomika jest definiowana jako nauka zajmująca się proteomem, czyli komponentem białkowym, kodowanym przez genom. Dotychczasowe podejście metodyczne w badaniach składu białkowego plazmy nasienia ryb opierało się na oczyszczeniu pojedynczego białka przy użyciu technik chromatograficznych oraz na ich identyfikacji poprzez sekwencjonowanie metodą degradacji Edmana. Zidentyfikowano w ten sposób główne białka plazmy nasienia karpia. Wprowadzenie metod proteomicznych (elektroforeza dwukierunkowa, spektrometria mas) do badań nasienia ryb pozwoliło na identyfikację 186 białek w plazmie nasienia karpia i 348 białek w plemnikach karpia. Większość z opisanych białek zidentyfikowano po raz pierwszy dla tego gatunku. Jest to jak dotychczas największy zbiór opisanych białek dla nasienia karpia. Ilościowa porównawcza analiza proteomu osocza krwi i plazmy nasienia karpia przeprowadzona przy użyciu 2D-DIGE wykazała, że większość białek plazmy nasienia wykazuje podobieństwo do krwi, spośród 1220 plam białkowych, 99 białek było charakterystycznych dla plazmy nasienia. Ich występowanie jest najprawdopodobniej związane ze specyficzną funkcją jaką pełnią w układzie rozrodczym ryb tj. regulacja spermatogenezy i ruchliwości plemników, utrzymanie integralności błon plemników czy ochrona antyoksydacyjna plemników. Zastosowanie analiz proteomicznych pozwoliło na monitorowanie zmian w proteomie nasienia karpia powstałych w wyniku kriokonserwacji. Zidentyfikowano 186 białek uwalnianych z plemników po mrożeniu. Białka te mogą być potencjalnymi wskaźnikami uszkodzeń kriogenicznych plemników i/lub przydatności nasienia do kriokonserwacji.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki