ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
W niniejszej pracy przedstawiliśmy wybrane aspekty dotychczasowych badań nad możliwością zastosowania w badaniu nowotworów nowej rozwiniętej w ostatnich latach gałęzi nauki – geometrii fraktalnej. Powstało wiele definicji fraktala. Twórca geometrii fraktalnej B. Mandelbrot terminem tym określał figury geometryczne występujące w naturze (różne od figur geometrii euklidesowej). Wyróżnia się dwa rodzaje fraktali – niestochastyczne (nie spotykane w naturze) i stochastyczne występujące powszechnie w przyrodzie. Figury fraktalne w skutek ich dużej złożoności wypełniają przestrzeń w stopniu różnym niż figury geometrii euklidesowej. Stopień, w jakim dana figura wypełnia przestrzeń, jest określany przez wymiar fraktalny, który jest najważniejszym parametrem charakteryzującym fraktalność figury. Wymiar fraktalny ocenia się za pomocą różnych metod. Najczęściej używanymi są cyrklowa i pudełkowa. Używa się też metod: probabilistycznej, pole-obwód, skalowania masy i innych. Wymiar fraktalny określa się za pomocą programów komputerowych, które dokonują pomiaru na odpowiednio przetworzonych (zdigitalizowanych) obrazach badanych struktur. Z punktu widzenia teorii chaosu deterministycznego fraktale powstają w wyniku procesów chaodynamicznych. Jednym z procesów zdających poddawać się prawom chaosu deterministycznego jest karcynogeneza. Pojawia się więc pytanie, czy opisane matematyczne metody mogą być wykorzystane do oceny obrazów mikroskopowych nowotworów. Przedstawione w niniejszej pracy wyniki różnorodnych badań dotyczących zarówno tworzenia matematycznych modeli wzrostu nowotworów, materiału pobranego z tkanek nowotworowych, eksperymentalnych badań nad komórkami nowotworowymi, jak i badań nad rozwojem nowotworów przeprowadzonych in vivo prowadzą do wniosku, iż określanie wymiaru fraktalnego może stać się wartościową metodą wspomagającą diagnostykę nowotworów. Wymiar fraktalny charakteryzuje badany obiekt, nie zawsze jednak wystarczy do jednoznacznej identyfikacji. Być może znajdzie zastosowanie w ocenie stopnia zaawansowania nowotworów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki