ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 

Tolerancja organizmu na silnie działające leki i sposoby leczenia, (a do takich bez wyjątku należą metody zwalczające nowotwory układu krwiotwórczego) zależy zarówno od wieku, jak i od obecności schorzeń towarzyszących. Z kolei występowanie tych schorzeń zwiększa się z wiekiem, więc są to parametry statystycznie, (choć nie indywidualnie) skorelowane. Drugim zagadnieniem, które trzeba tu brać pod uwagę jest możliwa rozbieżność wieku metrykalnego i wieku biologicznego u poszczególnych chorych. Wreszcie ta tolerancja zależy także od szczególnego rodzaju nowotworu obecnego u danego chorego.W zależności od rodzaju stosowanego leczenia różne są też przyczyny zwiększającej się wraz z wiekiem jego toksyczności. W odniesieniu do chemioterapii jest to zwiększająca się ogólna podatność narządów wewnętrznych na uszkodzenia połączona ze zmniejszoną zdolnością regeneracyjną. W odniesieniu do przeszczepiania allogenicznego szpiku jest to większa skłonność do rozwoju ciężkiej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi związana z zanikiem funkcji grasicy i wreszcie w odniesieniu do przeciwciał monoklonalnych i innych leków silnie immunosupresyjnych jest to mniejsza zdolność układu odpornościowego do odnowy skutkująca długotrwałą immunosupresją. Jednakże, poza chorymi, którzy przebyli bardzo wiele kursów chemioterapii nie obserwuje się gorszej odnowy układu krwiotwórczego u osób starszych. Łącznie powoduje to, że nie stosuje się intensywnej chemioterapii u osób starszych niż 70 ± 5 lat, przeszczepienia autologicznego szpiku u osób starszych niż 65 ± 5 lat w szpiczaku i 60 ± 5 lat w ostrych białaczkach. Przeszczepienie szpiku allogenicznego od dawców rodzinnych jest ograniczone wiekiem 55 ± 5 lat, a przeszczepienie allogeniczne od dawcy niespokrewnionego wiekiem 45 ± 5 lat.

Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki