ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 35
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2008

- 182 strony: 169

Merystem apikalny pędu pełni dwie zasadnicze funkcje: samoodtwarzania i tworzenia zawiązków organów...

- 205 strony: 183

W 2007 roku Nagroda Nobla w dziedzinie Fizjologii i Medycyny przyznana została Martinowi Evansowi, Mario...

- 228 strony: 207

Nukleolina jest wielofunkcyjnym, białkiem, w którym można wyróżnić trzy domeny różniące się budową i...

- 242 strony: 229

Białka Pax (ang. Paired box protein) regulują procesy związane z podziałami oraz różnicowaniem wielu...

- 257 strony: 243

Imprinting genomowy (rodzicielskie piętno genomowe) polega na epigenetycznej modyfikacji allelu danego...

- 271 strony: 259

Neocentromery są strukturami w pełni aktywnymi w procesie separacji chromatyd i ich kierowania ku...

- 285 strony: 273

Neocentromery nie zawierają DNA charakterystycznego dla endogennych centromerów, tj. tandemowych układów...

Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2008

- 301 strony: 291

Komórki miogenne są potencjalnymi komórkami mięśniowymi dzielącymi się mitotycznie. Komórki te po...

- 313 strony: 303

Zespół Coffina i Lowry'ego (CLS, MIM#303600) jest chorobą (semi-) dominującą sprzężoną z chromosomem X....

- 332 strony: 315

W pracy przedstawiono przegląd najnowszej literatury dotyczącej budowy i roli białek utrzymujących...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki