ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 28
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2001

- 308 strony: 297

W styczniu 2001 odbyła się w szwajcarskiej Lozannie konferencja naukowa zatytułowana "Rak i cykl...

- 316 strony: 309

W prezentowanym artykule omówiono pochodzenie reaktywnych form tlenu w nasieniu ssaków oraz szlaki...

- 334 strony: 317

Selektywna eliminacja komórek jest warunkiem koniecznym prawidłowego przebiegu rozwoju roślin. Odgrywa...

- 350 strony: 335

Odkryte w 1984 roku lipoksyny (LXs) tworzą wraz z innymi metabolitami kwasu arachidonowego dużą grupę...

- 372 strony: 351

Czynnik martwicy guza (TNF, TNF-a, kachektyna) jest plejotropową cytokiną prozapalną produkowaną...

- 394 strony: 373

W komórkach eukariotycznych otoczka jądrowa oddziela jądro miejsce replikacji i transkrypcji DNA od...

- 406 strony: 395

Tkanka tłuszczowa brunatna jest rodzajem tkanki łącznej, występującej u dorosłego człowieka w...

- 430 strony: 407

Uszkodzenia DNA ze względu na pochodzenie dzieli się na endogenne, związane z aktywnością endogennych...

- 442 strony: 431

Wykorzystanie analizy sekwencji DNA pozwoliło na wysunięcie szeregu nowych hipotez dotyczących...

- 470 strony: 443

Transport syntetyzowanych w siateczce śródplazmatycznej (ER) makromolekuł zachodzi z udziałem...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki