ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 32
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2005

- 595 strony: 593

Informacje o ALEKSANDRZE PRZEŁĘCKIEJ (25.XI.1920–18.09.2005)

- 602 strony: 597

Ptasie przeciwciała IgY stanowią cenne, alternatywne w stosunku do przeciwciał IgG ssaków narzędzie w...

- 616 strony: 603

Zjawiska łączności i izolacji symplastowej są związane z procesem komunikacji międzykomórkowej, w którym...

- 632 strony: 617

Alternatywne składanie RNA jest procesem zwiększającym różnorodność powstających transkryptów RNA i w...

- 646 strony: 633

Tlenek azotu (NO) syntetyzowany z L-argininy przez syntazy tlenku azotu jest silnie dyfundującym i...

- 660 strony: 647

Rozwijające się kończyny kręgowców są powszechnie używanym modelem doświadczalnym do badania mechanizmów...

- 696 strony: 679

Genetyczne, biochemiczne i cytologiczne studia na temat metylacji cytozyny w DNA u organizmów...

- 706 strony: 697

Uszkodzenie białek wewnątrzkomórkowych lub zakłócenie ich syntezy prowadzi do zaburzeń homeostazy i może...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki