ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 30
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2003

- 618 strony: 605
Polarny transport auksyny (PAT) jest procesem kontrolującym wszystkie etapy wzrostu i rozwoju roślin....
- 634 strony: 619
Budowa rurek sitowych jest znana od dawna, jednak dopiero ostatnie doniesienia dotyczące ultrastruktury...
- 678 strony: 647
Niedobór przyswajalnych przez rośliny fosforanów nieorganicznych (Pi) w środowisku jest zjawiskiem często...
- 694 strony: 679
Jądrowe receptory heterodimeryczne: konstytutywny receptor androstanu (CAR), receptor pregnanu X oraz...
- 706 strony: 695
Infekcja wywołana H. pylori jest istotnym czynnikiem ryzyka choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy....
- 720 strony: 707
Proteoliza białek na powierzchni błony komórkowej i proteoliza białek macierzy zewnątrzkomórkowej jest...
- 734 strony: 721
Cerebelina to stosunkowo nowy i mało poznany neuropeptyd, zbudowany z 16 aminokwasów. Obecnie wiadomo o...
- 744 strony: 735
Metaloproteazy stanowią grupę co najmniej 25 zależnych od Zn2+ egzopeptydaz, których podstawową funkcją...
- 762 strony: 745
Białka morfogenetyczne kości to plejotropowe cytokiny należące do nadrodziny transformującego czynnika...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki